นายประวิทย์ ปานเจริญ

นายประวิทย์ ปานเจริญ

อุปนายกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย รักษาการแทนนายกสมาคม

ประชุม ใหญ่ประจำปี (สามัญ) สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย

 

 

 

 63_0.jpg

สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย

497/1 ห้อง G1 ถ.วิภาวดีรังสิต  ซ.5แยก7แขวงจอมพลเขตจตุจักร กรุงเทพ10900โทร 026173435

 ....................................................................................................................................................................................................................

 

เรียน   สมาชิกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย  .......................................................................................................

 

เรื่อง   เชิญร่วมประชุม ใหญ่ประจำปี (สามัญ) สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย

 

สิ่งที่แนบมาด้วย   -  กำหนดการประชุมใหญ่สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย

 

            สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย ขอเชิญท่านสมาชิก สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย เข้าร่วมประชุม ใหญ่ประจำปี (สามัญ) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย โดยระเบียบสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย กำหนดให้ต้องมีจัดประชุม ใหญ่ประจำปี  ปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ  ของสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทยได้แถลงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและวางแนวนโยบายของสมาคม ในอนาคตข้างหน้ารวมถึงแถลงงบดุล(รายรับรายจ่าย)ของสมาคมประจำปี รวมถึงรับฟังปัญหาการดำเนินกิจการของ ตรอ.ที่เป็นสมาชิก ของสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย

            ดังนั้น สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย ขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมประชุม ใหญ่ประจำปี (สามัญ)  สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย  วันที่ 15 กรกฎาคม พศ. 2561  เวลา   8.30  น  ณ. โรงแรมพระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พระนครแกรนด์วิว  9  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานครโดยพร้อมกัน ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

            จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมกัน

 

 

 

                             ลงชื่อ.................................................

(นายไชยยศ หรูสุริยานนท์)

นายกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย

วัน................เดือน.....................ปี................

 

 

 

 

กำหนดการประชุมใหญ่สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย

วันที่  15 กรกฎาคม  พศ .2561  เวลา 8.30 น

ณ.โรงแรมพระนครแกรน์ดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พระนครแกรนด์วิว  9  ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

08-30 - 09.00  น.  ลงทะเบียน

09.10 - 09.30 น.    นายไชยยศ หรูสุริยานนท์ นายกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย กล่าวเปิดประชุม  และกล่าว

                              ต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม

09.30 - 10.00 น.     นายไชยยศ หรูสุริยานนท์ นายกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย แถลงนโยบายที่ผ่านมา

                               และแนวนโยบายในปีถัดไป

10.00  -  10.15 น.    พักเบรค

10.15-  10.35 น.      นางณภัชร  พันธ์งาม เหรัญญิก สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย แถลงงบดุล

10.35 -11.00 น.      นายวีระ วอเซน  ช่วยนายทะเบียนแจ้งจำนวนสมาชิกและปรึกษาสมาชิกเรื่องการจัดเก็บ

                                เงิน ค่าสมัครสมาชิก

11.00.-11.50 น       เรื่องอื่น ๆ  ..............................................

 

11.50-12.00  น       .ปิดประชุม

 

 

 

หมายเหตุ.......12.00 น.    ท่านอาหารร่วมกัน.....