นายประวิทย์ ปานเจริญ

นายประวิทย์ ปานเจริญ

อุปนายกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย รักษาการแทนนายกสมาคม

ผลของการเข้าพบท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

. ผลของการเข้าพบท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและประชุมร่วมระหว่างรองกมล  บูรณพงศ์ หัวหน้าส่วนราชการ และ สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย มีข้อสรุปผลการประชุมพอเป็นสังเขปดังนี้.-

. 1. ระบบโปรแกรมตรวจสภาพรถออนไลน์ ขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ยกเลิกสัญญากับคู่สัญญาเก่าไปแล้ว และได้จัดตั้งงปประมาณขึ้นมาใหม่ 3 ล้านบาท เพื่อมาเชื่อมระบบจากฐานเก่าต่อยอดออกไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยท่านรองกมล บอกว่าสิ้นเดือนมิถุนายนหรือประมาณ 3 เดือน ระบบโปรแกรมจะดีขึ้น แต่ระบบทำงานม่ายด้ายจะใช้ระบบออฟไลน์ทดแทนครับ
 2. ผลของการหารือเรื่องการรับมรดกตกทอดของ ตรอ. ซึ่งอยุ่ในรูปแบบของนิติบุคล  รองกมลสั่งให้ฝ่าย สนว.และฝ่ายกฏหมายนำเรื่องไปปรึกษาและหาข้อยุติกัน เพื่อให้การเปลี่ยนใบอนุญาตจบลงแค่จังหวัด ตามที่สมาคมฯเสนอ
 3. เรื่องการเปลี่ยนเครื่องวัดควันดำ ทางกรมควบคุมมลพิษ กรมการขนส่งทางบก สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังหาข้อยุติครับในการประชุมครั้งต่อไป สำหรับ ตรอ.ที่ใบอนุญาตขาด สามาถรต่อโดยใช้เครื่องมือเดิมครับ
 4. ผลของการวิจัยเรื่องของลดอายุรถหรือเพิ่มค่าตรวจ อยุ่ในขั้นตอนที่กำลังดำเนินการอยุ่ครับ
 5. สมาคมฯเสนอให้มีช่องต่อทะเบียนรถของ ตรอ.เอง เป็นขั้นตอนที่กำลังเสนอฝ่ายทะเบียนกรมฯครับ
 6 สมาคมฯเสนอให้ ตรอ สามารถดูหน้า 18 ได้ เพื่อดูฐานข้อมูลของรถ ขณะนี้อยุ่ในขั้นดำเนินการของกรมฯ