นายประวิทย์ ปานเจริญ

นายประวิทย์ ปานเจริญ

อุปนายกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย รักษาการแทนนายกสมาคม

สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย รับโล่เกียติคุณ

 

 สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย รับโล่เกียติคุณ จากนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกในความร่วมมือกับกรมขนส่งโครงการตรวจรถพรีขับขี่ปอดภัย