นายประวิทย์ ปานเจริญ

นายประวิทย์ ปานเจริญ

อุปนายกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย รักษาการแทนนายกสมาคม

เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น3วิชา

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจวิทยาลัย สารพัดช่างลบบุรี และวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดอุดรธานีเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น3วิชา ตามเอกสาร