นายประวิทย์ ปานเจริญ

นายประวิทย์ ปานเจริญ

อุปนายกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย รักษาการแทนนายกสมาคม

ตรอ ทุกแห่งเตียมรับฟังข้อหารือแสดงความคิดเห็นเรื่องการยกเลิกเครื่องมือวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกรอง ณ โรงแรมใดมอลต์พลาซ่า สุราษฎน์ธานี

  เรียน ตรอ ทุกแห่งเตียมรับฟังข้อหารือแสดงความคิดเห็นเรื่องการยกเลิกเครื่องมือวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกรอง กำหนด ในวันพุธที่ 8 มี.ค. 2561 เวลา 8.00 - 15.00 น. ณ โรงแรมใดมอลต์พลาซ่า สุราษฎน์ธานีโดยขอให้ตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านทางเว็บไซต์ https://goo.gl/forms/Jhb6LD8j0hpgn2hf1 หรือ ตามเอกสาร

การแสดงความคิดเห็น เรียน เชิญตรอ เข้ารับฟังข้อหารือและแสดงความคิดเห็นเรืองการยกเลิกเครื่องมือวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกรอง ทางกรมควบคุมมลพิษ จะจัดเวทีให้ ตรอ.ได้แสดงความคิดเห็นด้วย โดยจะจัด 4 เวทีกรุงเทพ (ภาคกลาง)เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)/ขอนแก่น (ภาคอิสาน)ผ่านไปแล้ว 3 แห่ง ยังอยู่แห่งสุดท้ายที่ภาคไต้ กำหนด ในวันพุธที่ 8 มี.ค. 2561 เวลา 8.00 - 15.00 น. ณ โรงแรมใดมอลต์พลาซ่า สุราษฎน์ธานี หรือ ตามเอกสาร แนบ

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือประชุมภาคกลาง+กรุงเทพฯ+ปริมณฑล

(ดาวโหลดเอกสาร) 

 

 

สืบเนื่องจาก

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องการยกเลิกเครื่องมือวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกรอง เม่อวันที่ 12/12/2560

         ไชยยศ หรูสุริยานนท์ นายกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย และกรรมการสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย  พร้อมด้วยกรมการขนส่งนำโดย   ผอ.ฐิติพัฒน์  ไทยจงรักษ์  หัวหน้าส่วนตรวจสภาพรถ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก   และกรมควบคุมมลพิษ มี  ดร.สุพัฒน์ หวังวงค์วัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และประธานคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานมลพิษจากรถเป็นประธานการประชุมหารือเรื่อง 3 เรื่อง ในวันที่ 12/12/2560

       1.  ร่างประกาศกฎกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องรถยนต์ แบบจุดระเบิดด้วยการอัด 

        2.  สรุปการประชุมหารือเรื่อง การยกเลิกวิธีการตรวจวัดควันดำ ด้วยเครื่อมือวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกรอง 

        3.  การขอกู้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากรถ

        สรุปในการหารือ 

         เรื่องที่ 1 กรมควบคุมมลพิษชี้แจงเรืองข้อปฎิบัติและกฎหมายพร้อมด้วยระยะเวลาให้มียกเลิกเครื่องที่วัดด้วยกระดาษกรองเบื่องต้นหารือไว้ ภายใน 3 ปี ไปใช้เครื่องวัดควันดำเป็นแบบระบบวัดความทึบแสง 

         เรื่องที่ 2  การยกเลิกวิธีการตรวจวัดควันดำด้วยเครื่อมือวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกรอง ให้ไปใช้แบบระบบวัดความทึบแสง ในการหารือ ยังสรุปไม่ได้ เนืองจากมีการพูดคุยเสนอในหลายประเดนหลักเช่น 1.รายได้ของ ตรอ.ปัจจุบัน ตรอ.มีต้นทุนสูงในการลงทุนจะมีผลกระทบกับ ตรอ.โดยตรง  2. เครื่องที่ใช้อยู่ก็มาตฐานในการไช้อยู่เพราะมีการรับรองจากกรม 3. เสนอให้ใช้เครื่องที่ใช้อยู่ใช้จนหมดอายุแล้วเปลี่ยนเป็นเครื่องทึบแสงรวมถึงที่จะขอใหม่ก็ให้ใช้แบบทึบแสง  4. ทางกรมควบคุมมลพิษขอให้เสนอสรุปกรอบระยะเวลาในการยกเลิก เครื่อมือวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกรอง จากเดิมหารือไว้ในเบื้องต้น 3 ปี   นายกสมาคมเสนอขอปรึกษาคณะกรรมการ   และตรอ.สมาชิกก่อน ในการกำหนดกรอบระยะเวลายกเลิก   กรมควบคุมมลพิษ  ขอทราบภายในวันที่ 26/12/2560 

          ในเรื่องการยกเลิกทางกรมควบคุมมลพิษ จะจัดเวทีให้ ตรอ.ได้แสดงความคิดเห็นด้วย โดยจะจัด 4 เวที  1. ภาคกลาง,กรุงเทพและปริมณฑล  2. ภาคเหนือ   3. อิสาน  4. สงขลา  โดยกำหนดรอบแรกภาคกลาง,กรุงเทพและปริมณฑล กำหนดวันที่ 26 ธันวาคม 2560 

         3  การขอกู้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากรถ 

 

        สรุป ว่า ทางหน่วยงานตอบมาแล้วว่าไม่ได้ ( เพิ่มประธานให้เลขา ไปศึกษาหารแนวทางใหม่เรื่องเงิน)

 

 

ขอความสำคัญ

(โหลดเอกสาร)

เอกสารประกอปประชุม

 

 

 

 

 ติดต่อสอบถาม