นายประวิทย์ ปานเจริญ

นายประวิทย์ ปานเจริญ

อุปนายกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย รักษาการแทนนายกสมาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์การต่ออายุบัตร

 ข่าวประชาสัมพันธ์การต่ออายุบัตร 

ข่าวประชาสัมพันธ์การต่ออายุบัตร 

สำนักวิศวกรรมยานยนต์ โดยส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถได้เปิดรับคำขอต่ออายุบัตร

ประจำตัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้กับผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ

จักรยานยนต์เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ ที่ประสงค์จะขอ

ต่ออายุบัตรประจำตัวที่ใกล้จะสิ้นอายุในปี พ.ศ. 2558 นี้ โดยให้ยื่นคำขอ ณ ส่วนมาตรฐาน

การตรวจสภาพรถ ถนนสวนผัก แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเอกสาร

หลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้

(1) บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมด้วยภาพถ่าย

(2) บัตรประจำตัวเดิมหรือใบแทน พร้อมด้วยภาพถ่าย

(3) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน

(4) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้ได้รับจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ตามแบบที่แนบท้ายหนังสือนี้

กรณีที่จะขอต่ออายุบัตรประจำตัวตามที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถ

หมายเหตุ

กำหนดการอบรมและทดสอบ ในวันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ดังต่อไปนี้

1) การอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจสภาพ กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที

2) การทดสอบข้อเขียนเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ การใช้เครื่องตรวจสภาพรถหรืออุปกรณ์หรือ

สิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ กฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 ข้อ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1  ชั่วโมง 30 นาที

 

ทั้งนี้กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 กันยายน 2015 เวลา 14:44 น.