สมาคมตรวจสภาพรถเกอชนไทย
งานรณรงค์ขับขีปอดภัย 2560/2561
สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทยตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2549 เพื่อเป็นสือกลางให้ตรอ.แลกเปลี่ยนเสนอแนวคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆของ ตรอ.ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
 ตรอ ทุกแห่งเตียมรับฟังข้อหารือแสดงความคิดเห็นเรื่องการยกเลิกเครื่องมือวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกรอง ในภาคเหนือ ที่เชียงใหม่ แจ้งกำหนดการมาแล้ว
เรียน เชิญตรอ เข้ารับฟังข้อหารือและแสดงความคิดเห็นเรืองการยกเลิกเครื่องมือวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกรอง ทางกรมควบคุมมลพิษ จะจัดเวทีให้ ตรอ.ได้แสดงความคิดเห็นด้วย โดยจะจัด 4 เวที สถานทีเชียงใหม่ มาแล้ว กำหนด ในวันพุธที่ 14 ก.พ. 2561 เวลา 8.00 - 15.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ. เชียงใหม่
 เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น3วิชา
ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจวิทยาลัย สารพัดช่างลบบุรี และวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดอุดรธานีเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น3วิชา ตามเอกสาร
 ข่าวประชาสัมพันธ์การต่ออายุบัตร
ข่าวประชาสัมพันธ์การต่ออายุบัตร

กิจกรรม

 สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย รับโล่เกียติคุณ
สมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย รับโล่เกียติคุณ จากอธิบดีกรมการขนส่งทางบกในความร่วมมือกับกรมขนส่งโครงการตรวจรถพรีขับขี่ปอดภัย

 งานแสดงความคิดเห็นการยกเลิกเครื่องมือวัดควันดำแบบกระดาษกรอง
งานแสดงความคิดเห็นการยกเลิกเครื่องมือวัดควันดำแบบกระดาษกรอง

 จัดประชุมสัญจร ครั้งที่2 จ.สงขลา
สมาคมตรวจสภาพรถเกอชนไทยจัดประชุมสัญจร ครั้งที่2 จ.สงขลา

 ประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องการยกเลิกเครื่องมือวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกรอง
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องการยกเลิกเครื่องมือวัดควันดำ

 วิธีการตรวจวัดควันดำตามมาตรฐาน
วิธีการตรวจวัดควันดำตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ

 มาตรฐานเครื่องตรวจวัดควันดำ
มาตรฐานเครื่องตรวจวัดควันดำตำรวจจราจรกลางถอนใบสั่งจับควันดำ

 

บอร์ดกรรมการสมาคม ตรอ.ไทย

บอร์ดกรรมการสมาคม ตรอ.ไทย

นายไชยยศ หรูสุริยานนท์

นายไชยยศ หรูสุริยานนท์

นายกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย

นายประวิทย์ ปานเจริญ

นายประวิทย์ ปานเจริญ

อุปนายกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย

นายสุกิจ แก้วยวน

นายสุกิจ แก้วยวน

อุปนายกสมาคมตรวจสภาพรถเอกชนไทย